เครดิตภาษีเงินปันผล

 

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบดีว่า สิทธิในการใช้ LTF RMF และ ประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไร แต่อีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านยังไม่ค่อยเข้าใจคือการขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลสามารถทำได้เช่นกัน ปกติแล้วการได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นจะมีการจ่ายภาษีโดยนิติบุคคลไปก่อนแล้วซึ่งสามารถสังเกตได้จากใบสีส้มๆจากทาง TSD เพื่อดูว่า บริษัทอะไรจ่ายปันผลและภาษีนิติบุคคลและหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เท่าไหร่

หลักการมีอยู่ว่า เมื่อนิติบุคคลได้มีการจ่ายภาษีไปให้เราแล้ว เงินที่เราได้รับนั้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกต่อหนึ่งกลายเป็นเงินปันผลสุทธิให้เรานำไปใช้ แต่ในขณะเดียวกันทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว การจ่ายภาษีดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายที่ซ้ำซ้อน ทางสรรพากรจึงสามารถให้เรานำไปคิดเป็นเครดิตภาษีเพื่อนำไปคำนวณฐานรายได้สำหรับการขอคืนภาษีได้ ซึ่งเวลายื่นแบบภาษีจะอยู่ในหมวด 40 (4) (ข)

ตัวอย่างเช่น

– หากบริษัทมีการจ่ายภาษีนิติบุคคลในอัตรา 30% และ ปันผลให้กับเราเป็นจำนวนเงิน 700 บาท หัก ณ ที่จ่าย 10% เป็น ปันผลสุทธิให้กับเรา 630 บาท

– นั่นหมายความว่า เราได้มีการจ่ายภาษีให้เราไปแล้วทั้งสิ้น 370 บาท โดยคิดจาก 300 บาท จำนวนเงินปันผล x อัตราภาษี / 100 – อัตราภาษี (700 x 30/70) และ หัก ณ ที่จ่าย 70 บาท

– เพราะฉะนั้นแล้วหากไม่ได้มีการจ่ายภาษีนิติบุคคล เงินปันผลก่อนการหักภาษีทั้งหมดจะเท่ากับ เงินปันผลรวมกับภาษีนิติบุคคล 700 + 300 = 1,000 บาท

– ซึ่งเราสามารถนำไปเทียบกับฐานภาษีของเรา เช่น ฐาน 10% จากเงิน 1,000 บาทเราจะต้องจ่ายจริง 100 บาท

– ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแล้ว หากเรามีการจ่ายภาษีแบบแรกที่ 370  บาท แต่เราสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้ 370 – 100 = 270 บาท ก็ควรนำเครดิตภาษีมาพิจารณาในการยื่นแบบภาษี

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม

1. เงินปันผลมีทั้งได้รับเครดิตภาษีและไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล หากมีการคำนวณจะต้องนำเงินปันผลมาคำนวณทั้งหมด ไม่สามารถคำนวณเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ได้

2. หากเรามีฐานภาษีสูงมากๆ เช่น 30% 37% แต่ นิติบุคคลที่เราถือหุ้นอยู่มีการจ่ายภาษีอัตราต่ำกว่า เราไม่ต้องนำไปยื่นขอคืนเครดิตภาษีเพราะเท่ากับว่าเราจะต้องเสียภาษีแพงขึ้น

3. กองทุนต่างๆที่ได้เงินปันผล แต่อยู่ในหมวด อื่นๆ ส่วนมากจะอยู่ใน 40 (8) เงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 จะไม่ได้รับเครดิตภาษี ซึ่งหากเราไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในตอนซื้อกองทุนและได้รับเงินปันผล ก็ต้องยื่นเรื่องภาษีนะครับ

 

***อย่าลืมคำนวณสิทธิที่เราควรจะได้รับ จากเครดิตภาษีเงินปันผลนะครับ และเมื่อเราได้เงินที่ได้จากการขอคืนภาษีมาแล้วก็สามารถนำมาลงทุนต่อได้ครับ

***หากท่านต้องการศึกษาเรื่องราวของภาษีเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเวปไซต์ดีๆอย่าง บล็อกภาษีข้างถนน http://tax.bugnoms.com/ นะครับ

Leave a comment

Filed under Banking & Investment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s